• Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE) , stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
   
 • Integra

  Integra Integra

  System uszczelnień okiennych Integra to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie pozwalające zamontować okna i drzwi w sposób zapewniający ich szczelność przez wiele lat. Składa się on z szeregu taśm wykonanych z najlepszej jakości materiałów.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE), z uwagi na doskonałe własności, coraz częściej wypierają wulkanizowaną gumę (EPDM) i stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Butyl

  Butyl Butyl

  Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
2015-06-29

Przetarg - Dostawa surowców

Ogłoszenie przetargu
 
AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w przetargu prowadzonym w ramach projektu o tytule "Opracowanie elastomerowych mas uszczelniających o podwyższonej odporności na wysokie temperatury" w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2013. W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty na poniżej przestawioną specyfikacje zapytania ofertowego:
 
I. ZAMAWIAJĄCY
AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.    
ul. Przemysłowa 22, 44-190 Knurów
NIP: 631-020-19-31, REGON: 271250942, KRS: 0000442516
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyszczególnionych surowców do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Opracowanie mas elastomerowych o podwyższonej odporności na wysokie temperatury nr POIG.01.04.00-00-089/13”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/działania POIG 1.4. Oferta powinna zawierać informację o całkowitej cenie, warunkach dostawy i warunkach płatności, oraz kartę techniczną i kartę charakterystyki substancji.
2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. kopolimer izobutylen-izopren
  1. lepkość Mooney’a (ML 1+8, 125oC) w zakresie 30-60 MU, tolerancja lepkości +- 5 MU
  2. stopnień nienasycenia <2% mol
  3. pakowanie worki/bele 20-30kg
  4. Ilość 5t
 2. halogenowany kopolimer izobutylen-izopren
  1. lepkość Mooney’a (ML 1+8, 125oC) w zakresie 30-60 MU, tolerancja lepkości +- 5 MU
  2. zawartość funkcyjnego halogenu <2% wag.
  3. pakowanie worki/bele 20-30kg
  4. ilość 5t
 3. Poliizobutylen
  1. Masa cząsteczkowa Mw w zakresie 750 000 – 4 500 000
  2. Pakowanie worki/bele 20-30kg
  3. Ilość 1t
3.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
            Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 31.07.2015 r.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
            Oferta powinna być:
            - opatrzona pieczątką firmową lub sporządzona na papierze firmowym,
            - posiadać datę sporządzenia,
            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
            - podpisana przez wykonawcę.
- ważna przez okres 2 miesięcy od daty złożenia
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adresy: firma@aibsc.com.pl, jakub.czakaj@aibsc.com.pl, ms@aibsc.com.pl , faksem           na nr: 32 33 57 905, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres firmy do dnia 07.07.2015
2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.07.2015.
3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.         Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie: www.aibsc.com.pl
VI. OCENA OFERT
            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
            1 - Cena 100%
           
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom, którzy wygrali przetarg.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
Pan Maciej Ślączka pod numerem telefonu 32 33 57 900 oraz adresem email: firma@aibsc.com.pl
Pan Jakub Czakaj pod numerem telefonu 605 606 146 oraz adresem email: jakub.czakaj@aibsc.com.pl
 
tel. +48 32 335 79 00
e-mail: firma@aib.com.pl